انواع زمان در زبان انگلیسی

بررسی انواع زمان در زبان انگلیسی بصورت دسته بندی شده

انواع زمان در زبان انگلیسی به ۴ بخش تقسیم می شود که هر کدام قواعد خود را دارد :

 1. زمان حال
 2. زمان گذشته
 3. زمان آینده
 4. زمان آینده در گذشته

زمان حال

فعل های زمان حال دلالت بر در حال انجام بودن در زمان حال با حالات مختلف را دارند که بر ۴ بخش تقسیم میشوند.

 • زمان حال ساده - simple present

  زمان حال ساده یکی از کاربردی ترین زمانهای فعلی در زبان انگلیسی است. ما بیشتر زمان حال ساده رو برای نشان دادن انجام کار یا حالتی که در زمان حال یک یا چند با رخ میده و ممکن هم هست که به صورت تکراری رخ بده استفاده میکنیم.

 • زمان حال استمراری - present continuous

  زمان حال استمراری یکی از انواع زمان حال در زمان انگلیسی است.
  بیشتر برای نشان دادن فعالیت هایی که دقیقاً در زمان گفته شدن کلام در حال اتفاق افتادن است استفاده می گردد.

 • زمان حال کامل (ماضی نقلی) - present perfect

  کاربرد زمان حال کامل در زبان انگلیسی  بیشتر برای نشان دادن یک فعالیت که در گذشته اتفاق افتاده اما هنوز بر روی زمان حال باقی مانده استفاده می شود.

 • زمان حال کامل استمراری - present perfect continuous

  زمان حال کامل استمراری بر روی روند کار یا عمل تاکید می کند. زمان حال کامل استمراری به منظور نشان دادن کار یا عملی که تا امروز ادامه داشته یا تقریبا تا به امروز بطول انجامیده و بر روی حال تاثیر گذاشته استفاده می شود.

زمان گذشته

 • زمان گذشته ساده - Simple Past Tence

  زمان گذشته ساده (simple past) در زبان انگلیسی از اصولاً برای بیان وقایعی که در گذشته یک یا چند بار رخ داده استفاده می گردد.

 • زمان گذشته استمراری - Past Continuous

  در زبان انگلیسی زمان گذشته استمراری (Past Continuous) برای نشان دادن یک اتفاق یا توالی انجام یک فرآیند در زمان گذشته استفاده می شود.

 • زمان گذشته کامل - Past Perfect

  در زبان انگلیسی زمان گذشته کامل (past perfect) برای نشان دادن یک عمل که در زمانی پیش از زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده استفاده می گردد.

 • زمان گذشته کامل استمراری -Past Perfect Continuous

  ز زمان گذشته کامل استمراری برای تاکید بر روی روند یا طول یک کار یا فعالیت که در گذشته و پیش از نقطه ای خاص اتفاق افتاده استفاده می شود.

بخوانید  سوالی کردن افعال to be در زمان حال

زمان آینده

 • زمان آینده ساده - Simple Future Tense
 • زمان آینده استمراری - Future Continuous Tense
 • زمان آینده کامل - Future Perfect Tense
 • زمان آینده کامل استمراری - Future Perfect Continuous Tense

زمان آینده در گذشته

 • زمان آینده در گذشته ساده - Simple Future in the past tense
 • زمان آینده در گذشته استمراری - Future in the Past Continiuous Tense
 • زمان آینده در گذشته کامل - Future in the Past Perfect Tense
 • زمان آینده در گذشته کامل استمراری - Future in the Past Perfect Continuous Tense
۵ (۱۰۰%) ۱ رای