زمان حال ساده در زبان انگلیسی

a12 845x521 - زمان حال ساده چیست ؟ برای شناخت زمان حال ساده با ما باشید!

زمان حال ساده

سلام دوستان بدلیل اهمیت زمان حال ساده یکبار دیگر آنرا مرور می کنیم همانطور که قبلا گفتیم برای بیان حقایق و امور روزمره در زبان انگلیسی از زمان حال ساده استفاده میکنیم.

مثلا من سر کار میروم یک عادت و روتین است و مثال دیگر هوا در زمستان بسیار سرد است یک حقیقت است.

ساختار زمان حال ساده‌در زبان انگلیسی :

مفعول + فعل + فاعل

مثال :

I read book.

They read book.

در جملات بالا فاعل جملات I , They و read  فعل و book مفعول جمله میباشد.

سوالی کردن جملات حال ساده

برای سوالی کردن جملات حال ساده کلمه do و does را به ابتدای جمله اضافه میکنیم.

مثال :

I read book .

Do I read book?

He reads book.

Does he read book?

نکته : در سوم شخص مفرد با اضافه کردن does در جمله سوالی s آخر فعل اصلی حذف می شود.

مثال :

He reads book.

Does he read book?

منفی کردن زمان حال ساده

برای ساختن جملات منفی در زمان حال ساده کافی است do not را مابین فاعل و فعل اصلی اضافه کنیم .

توجه داشته باشید در جملات سوم شخص مفرد از does not استفاده می شود.

مثال:

I read book.

I do not read book.

He reads book.

He does not read book.

حالات خاص و استثناء در زمان حال ساده

دوستان ضمناً در سوم شخص مفرد افعال در زمان حال ساده s یا es می گیرند.
در این مورد بیان نکات زیر ضروری بنظر میرسد:

۱- در زمان حال ساده کلماتی که به s , sh , ch ,x ختم می شوند در جمع و سوم شخص به آنها es اضافه می شود.

بخوانید  صفات ملکی در زبان انگلیسی (Possessive Adjectives)

bus buses

dishdishes

watchwatches

boxboxes

passpasses

۲- کلماتی که به y ختم می شوند در جمع و سوم شخص y به ies تبدیل می شود.

studystudies

story stories

try tries

city cities

fly flies

 ۳- کلماتی که به f, fe ختم می شوند در جمع و سوم شخص ves می گیرند.

shelf shelves

knife knives

استثنا :

roof roofs

همچنین داریم:

potato potatoes

do does

go goes

ممنون از اینکه با حوصله این مبحث رو دنبال کردید در ادامه با ما باشید .

۴٫۷ (۹۳٫۳۳%) ۶ رای