صفت ملكی (Possessive adjective) چیست؟

possessive adjective 1 - صفات ملکی در زبان انگلیسی (Possessive Adjectives)

صفات ملکی نوعی از ضمایر انگلیسی هستند که جایگزین اسم می شوند. صفت ملکی برای بیان مالکیت بکار برده میشود.

در زبان انگلیسی ۸ صفت ملکی وجود دارد که لیست آنها جدول زیر به آن می پردازیم:

معنی صفت ملکیصفت ملکی           ضمیر فاعلی
مال منmyI
مال توyouryou
مال او (مذکر)hishe
مال او (مونث)hershe
مال آنitsit
مال ماourwe
مال شماyouryou
مال آنهاtheirthey

لطفا به مثالهای زیر توجه کنید :

  • Whosepen is this?

در این جمله پرسشی ، کلمه “whose”  استفاده شده تا در مورد مالکیت کلمه “pen”  سوال بشود.

  • That is her 

در جمله بالا صفت مالکی“her”  نشان میده که صاحب “car” کیست ؟

صفات ملکی نوعی از ضمایر انگلیسی هستند که جایگزین اسم می شوند. صفات ملکی برای بیان مالکیت بکار برده میشوند.

در زبان انگلیسی ۸ صفت ملکی وجود دارد که لیست آنها جدول زیر به آن می پردازیم:

معنی صفت ملکیصفت ملکیضمیر فاعلی
مال منmyI
مال توyouryou
مال او (مذکر)hishe
مال او (مونث)hershe
مال آنitsit
مال ماourwe
مال شماyouryou
مال آنهاtheirthey

لطفا به مثالهای زیر توجه کنید :

  • Whosepen is this?

در این جمله پرسشی ، کلمه “whose”  استفاده شده تا در مورد مالکیت کلمه “pen”  سوال بشود.

  • That is her 

در جمله بالا صفت ملکی “her”  نشان میده که صاحب “car” کیست ؟

۱٫۴ (۲۸%) ۱۵ رای
بخوانید  سوالی کردن افعال to be در زمان حال