افعال بی قاعده کدامند؟

افعال بی قاعده تعداد اندکی از فعل ها هستند که بی قاعده مباشند یعنی از نظم و قاعده خاصی در تبدیل آنها به گذشته تبعیت نمی کنند که به آنها افعال بی قاعده می گوییم و شکل حال و گذشته و قسمت سوم آنها با هم فرق دارد که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

یادمان باشد که افعالی باقاعده هستند که با گرفتن d و یا ed به گذشته تبدیل می شوند. ولی مثلا cut که هر سه قسمتش یکی است بیقاعده است. بعضی از افعال هم هستند که قسمت اول و سومشان با هم یکی است آنها هم بی قاعده هستند مثل:

Become

همانطور که در این فهرست می بینید بعضی از آنها قسمت اول و دومشان و بعضی هر سه قسمتشان با هم فرق دارند.

افعال بی قاعده

اگر بخواهیم در جدول افعال بی قاعده را نشان دهیم بصورت زیر می شود:

افعال بی قاعده ای که هر سه قسمت آنها یکی است ( جدول شماره ۱)
Infinitive / Past Tense / Past Participle
اسم مفعول / زمان گذشته / مصدر
معنی فارسی
castارزش داشتن
cutبریدن – قطع کردن
hurtصدمه رساندن
letاجازه دادن
putقرار دادن
readخواندن
setغروب کردن

مثال:

.You should cut the cake just now

(شما بايد همين حالا کيک را ببری)

.You cut the cake yesterday

(شما ديروز کيک را بريدی)

افعال بی قاعده ای که حالت اول و سوم (verb & Past Participle) آنها شبیه هم است (جدول شماره ۲)
معنی فعلInfinitive
(مصدر)
Past Tense
(زمان گذشته)
Past Participle
(اسم مفعول)
شدنbecomebecamebecome
آمدنcomecamecome
افعال بی قاعده ای که حالت دوم و سوم (Past Participle & Past ) آنها یکی است (جدول شماره ۳)
معنی فعلInfinitive
(مصدر)
Past Sense
(زمان گذشته)
Past Participle
(اسم مفعول)
bringbroughtbrought
ساختنbuildbuiltbuilt
سوختنburnburntburnt
غذا دادنfeedfedfed
احساس کردنfeelfeltfelt
پیداکردنfindfoundfound
گرفتن – شدنgetgotgot
داشتنhavehadhad
شنیدنhearheardheard
نگه داشتنkeepkeptkept
یاد گرفتنlearnlearntlearnt
ترک کردنleaveleftleft
قرض دادنlendlentlent
گم کردنloselostlost
ساختنmakemademade
معنی دادنmeanmeantmeant
ملاقات کردنmeetmetmet
پرداختنpaypaidpaid
گفتنsaysaidsaid
فروختنsellsoldsold
فرستادنsendsentsent
درخشیدنshineshoneshone
نشستنsitsatsat
خوابیدنsleepsleptslept
گذراندنspendspentspent
ایستادنstandstoodstood
درس دادنteachtaughttaught
گفتنtelltoldtold
فکر کردنthinkthoughtthought
فهمیدنunderstandunderstoodunderstood
افعال بی قاعده ای که هر سه حالت (Past Participle & Past sense & Infinitive) آنها متفاوت است (جدول شماره ۴)
معنی فعلPast Participle
(اسم مفعول)
Past Sense
(زمان گذشته)
Infinitive
(مصدر)
بودنbewas/werebeen
شروع کردنbeginbeganbegun
وزیدنblowblewblown
شکستنbreakbrokebroken
انتخاب کردنchoosechosechosen
انجام دادنdodiddone
نقاشی کردنdrawdrewdrawn
نوشیدنdrinkdrankdrunk
رانندگی کردنdrivedrovedriven
خوردنeatateeaten
پرواز کردنflyflewflown
فراموش کردنforgetforgotforgotten
دادنgivegavegiven
رفتنgowentgone
رشدکردنgrowgrewgrown
پنهان کردنhidehidhidden
دانستنknowknewknown
راندنrideroderidden
طلوع کردنriseroserisen
دیدنseesawseen
نشان دادنshowshowedshown
آواز خواندنsingsangsung
صحبت کردنspeakspokespoken
شنا کردنswimswamswum
گرفتنtaketooktaken
بیدار شدنwakewokewoken
پوشیدنwearworeworn
نوشیدنwritewrotewritten