مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول make + noun

I make my bed - مکالمات روزمره انگلیسی - قسمت اول

سلام دوستان مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول را با توجه به نکات گرامری که در درس اول کتاب daily English 3 بکار رفته است آغاز می کنم .

((I make my bed.)) مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول

همانطور که در متن شماره ۱ می بینیدبه زمان حال ساده اشاره شده است.
و همانطور که میدانیم این زمان برای بیان کاری است که بطور مرتب انجام می شود و یا صورت میگیرد.
مثلا از روی عنوان درس میتوانیم بفهمیم که مرتب کردن رختخواب مورد نظر است و کسی آنرا انجام میدهد فرمول کلی این زمان به صورت زیر است:

make + noun

the bed.makeI / You / They
a cake.
breakfast.makesShe / He
coffee.

فاعل + مصدر بدون to

I make my bed.

من رختخوابم را جمع می کنم.

و برای سوم شخص مفرد مثل او و آن و یا اسم یک شخص مثلا serena فعل با s یاes که به آخرش اضافه میشود بیان میشود.

She makes a cake.

او کیک درست می کند.

مکالمه

Conversation:
Mom : Serena, it’s time to get up.
Serena : I’m still sleepy.
Mom : Do you know what to do after you have showered?
Serena : Yes, I make my bed.
Mom : Good. I made breakfast for you.
Serena : What’s for breakfast, mom?

با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان
با ما همراه باشید

به این مطلب نمره بدهید
بخوانید  زمان حال ساده چیست ؟ برای شناخت زمان حال ساده با ما باشید!