افعال To be در زمان حال

فعل be مهمترین فعل برای یادگیری زبان انگلیسی است. البته پیچیده ترین هم هست. در زمان حال سه حالت دارد am،is و are. در زمان گذشته دو حالت دارد: was و were. این فعل برای مجهول سازی هم استفاده می شود.

  • am

فعل am اول شخص مفرد است و فقط برای ضمیر I ( من) بکار می رود.

مثال :

am a teacher

من یک معلم هستم.

 

  • is

فعل is برای ضمایر سوم شخص مفرد he, she و it بکار می رود.

مثال:

He is a student.

او (مذکر) یک دانش آموز است.

She is a student.

او (مونث) یک دانش آموز است.

It is a book.

آن یک کتاب است.

 

  • are

 فعل are برای دوم شخص جمع است که از آن برای ضمایر you, we و they استفاده می شود.

مثال:

We are teachers.

ما دانش آموز هستیم.

You are a teacher.

شما یک دانش آموز هستی.

You are teachers.

شما دانش آموز هستید.

They are teachers.

آنها دانش آموز هستند.

 

فعل are در حالت دوم شخص هم برای مفرد و هم برای جمع مورد استفاده قرار میگیرد .

 

 

جمعمفرد
We areI am
You areYou are
They areHe is

She is

It is

 

زمان حال منفی در افعال To be

 

جمعمفرد
We are notI am not
You are notYou are not
They are notHe is not

She is not

It is not

مثال:

 

 

I am not a girl. I am a boy.

You are not a farmer. You are a dentist.

He is not a waiter. He is a driver.

She is not happy. She is upset.

It is not an apricot. It is a peach.

We are not friends. We are classmates.

You are not enemies. You are saviors.

They are not managers. They are assistants.