افعال To be

افعال To be در زمان حال

افعال To be در زمان حال

فعل be مهمترین فعل برای یادگیری زبان انگلیسی است. البته پیچیده ترین هم هست. در زمان حال سه حالت دارد am،is و are. در زمان گذشته دو حالت دارد: was و were. این فعل برای مجهول سازی هم استفاده می شود.

  • am

فعل am اول شخص مفرد است و فقط برای ضمیر I ( من) بکار می رود.

مثال :

am a teacher

من یک معلم هستم.

 

  • is

فعل is برای ضمایر سوم شخص مفرد he, she و it بکار می رود.

مثال:

He is a student.

او (مذکر) یک دانش آموز است.

She is a student.

او (مونث) یک دانش آموز است.

It is a book.

آن یک کتاب است.

 

  • are

 فعل are برای دوم شخص جمع است که از آن برای ضمایر you, we و they استفاده می شود.

مثال:

We are teachers.

ما دانش آموز هستیم.

You are a teacher.

شما یک دانش آموز هستی.

You are teachers.

شما دانش آموز هستید.

They are teachers.

آنها دانش آموز هستند.

 

فعل are در حالت دوم شخص هم برای مفرد و هم برای جمع مورد استفاده قرار میگیرد .

 

 

جمعمفرد
We areI am
You areYou are
They areHe is

She is

It is

 

زمان حال منفی در افعال To be

 

جمعمفرد
We are notI am not
You are notYou are not
They are notHe is not

She is not

It is not

مثال:

 

 

I am not a girl. I am a boy.

You are not a farmer. You are a dentist.

He is not a waiter. He is a driver.

She is not happy. She is upset.

It is not an apricot. It is a peach.

We are not friends. We are classmates.

You are not enemies. You are saviors.

They are not managers. They are assistants.

منفی کردن جملات

منفی کردن فعل در زبان انگلیسی | کالج QQEnglish

روش منفی کردن جملات با فعل be

روش منفی کردن جملات با فعل be بسیار ساده است. کافیست حرف منفی کننده “not” را بعد از فعل اضافه کنیم. توجه داشته باشید که محل اضافه کردن not بسیار مهم است. اگر not جایی غیر از بعد از فعل اضافه شود جمله بی معنی می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

صفات ملکی در زبان انگلیسی (Possessive Adjectives) | کالج QQEnglish

آموزش زبان انگلیسی بصورت آنلاین

یک کلاس آموزش زبان انگلیسی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

افعال بی قاعده

افعال بی قاعده _ نحوه شناسایی افعال بیقاعده

مکالمات روزمره انگلیسی - قسمت اول

مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول

مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول make + noun

سلام دوستان مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول را با توجه به نکات گرامری که در درس اول کتاب daily English 3 بکار رفته است آغاز می کنم .

I make my bed.

همانطور که در متن شماره ۱ می بینیدبه زمان حال ساده اشاره شده است.
و همانطور که میدانیم این زمان برای بیان کاری است که بطور مرتب انجام می شود و یا صورت میگیرد.
مثلا از روی عنوان درس میتوانیم بفهمیم که مرتب کردن رختخواب مورد نظر است و کسی آنرا انجام میدهد فرمول کلی این زمان به صورت زیر است:

 

make + noun

the bed.makeI / You / They
a cake.
breakfast.makesShe / He
coffee.

فاعل + مصدر بدون to

I make my bed.

من رختخوابم را جمع می کنم.

 

و برای سوم شخص مفرد مثل او و آن و یا اسم یک شخص مثلا serena فعل با s یاes که به آخرش اضافه میشود بیان میشود.

She makes a cake.

او کیک درست می کند.

مکالمه

Conversation:
Mom : Serena, it’s time to get up.
Serena : I’m still sleepy.
Mom : Do you know what to do after you have showered?
Serena : Yes, I make my bed.
Mom : Good. I made breakfast for you.
Serena : What’s for breakfast, mom?

با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان
با ما همراه باشید

 

زمان حال ساده

زمان حال ساده چیست ؟ برای شناخت زمان حال ساده با ما باشید!

انواع زمان در زبان انگلیسی

انواع زمان در زبان انگلیسی _ بررسی زمان فعل در زبان انگلیسی