حروف الفبا ( Alphabets )

کلیه حروف نوشتاری به منظور نشان دادن اصوات (صدادار یا بیصدا )در یک زبان را حروف الفبا و در زبان انگلیسی به آن Alphabets می گویند.

حروف الفبا در زبان انگلیسی ۲۶ حرف می باشد که در جداول زیر به آن خواهیم پرداخت .

حروف الفبای کتابی بزرگ

حرفABCDEFGHI
تلفظ/eɪ//biː//siː//diː//iː//ɛf//dʒiː//eɪtʃ//ʌɪ/
حرفJKLMNOPQR
تلفظ/ˈʤeɪ//keɪ//ɛl//ɛm//ɛn//əʊ//piː//kjuː//ɑː/
حرفSTUVWXYZ
تلفظ/ɛs//tiː//juː//viː//ˈdʌb(ə)ljuː//ɛks//wʌɪ//zɛd/

حروف الفبا ( Alphabets )

کلیه حروف نوشتاری به منظور نشان دادن اصوات (صدادار یا بیصدا )در یک زبان را حروف الفبا و در زبان انگلیسی به آن Alphabets می گویند.

حروف الفبا در زبان انگلیسی ۲۶ حرف می باشد که در جداول زیر به آن خواهیم پرداخت .

حرفABC
تلفظ/eɪ//biː//siː/
حرفDEF
تلفظ/diː//iː//ɛf/
حرفGHI
تلفظ/dʒiː//eɪtʃ//ʌɪ/
حرفJKL
تلفظ/ˈʤeɪ//keɪ//ɛl/
حرفMNO
تلفظ/ɛm//ɛn//əʊ/
حرفPQR
تلفظ/piː//kjuː//ɑː/
حرفSTU
تلفظ/ɛs//tiː//juː/
حرفVWX
تلفظ/viː//dʌb(ə)ljuː//ɛks/
حرفYZ
تلفظ/wʌɪ//zɛd/

حروف الفبای کتابی کوچک

حرفabcdefghi
تلفظ/eɪ//biː//siː//diː//iː//ɛf//dʒiː//eɪtʃ//ʌɪ/
حرفjklmnopqr
تلفظ/ˈʤeɪ//keɪ//ɛl//ɛm//ɛn//əʊ//piː//kjuː//ɑː/
حرفstuvwxyz
تلفظ/ɛs//tiː//juː//viː//ˈdʌb(ə)ljuː//ɛks//wʌɪ//zɛd/

به این مطلب نمره بدهید
بخوانید  افعال بی قاعده _ نحوه شناسایی افعال بیقاعده