حروف الفبا ( Alphabets )

کلیه حروف نوشتاری به منظور نشان دادن اصوات (صدادار یا بیصدا )در یک زبان را حروف الفبا و در زبان انگلیسی به آن Alphabets می گویند.

حروف الفبا در زبان انگلیسی ۲۶ حرف می باشد که در جداول زیر به آن خواهیم پرداخت .

حروف الفبای کتابی بزرگ

حرف A B C D E F G H I
تلفظ /eɪ/ /biː/ /siː/ /diː/ /iː/ /ɛf/ /dʒiː/ /eɪtʃ/ /ʌɪ/
حرف J K L M N O P Q R
تلفظ /ˈʤeɪ/ /keɪ/ /ɛl/ /ɛm/ /ɛn/ /əʊ/ /piː/ /kjuː/ /ɑː/
حرف S T U V W X Y Z
تلفظ /ɛs/ /tiː/ /juː/ /viː/ /ˈdʌb(ə)ljuː/ /ɛks/ /wʌɪ/ /zɛd/

حروف الفبا ( Alphabets )

کلیه حروف نوشتاری به منظور نشان دادن اصوات (صدادار یا بیصدا )در یک زبان را حروف الفبا و در زبان انگلیسی به آن Alphabets می گویند.

حروف الفبا در زبان انگلیسی ۲۶ حرف می باشد که در جداول زیر به آن خواهیم پرداخت .

حرف A B C
تلفظ /eɪ/ /biː/ /siː/
حرف D E F
تلفظ /diː/ /iː/ /ɛf/
حرف G H I
تلفظ /dʒiː/ /eɪtʃ/ /ʌɪ/
حرف J K L
تلفظ /ˈʤeɪ/ /keɪ/ /ɛl/
حرف M N O
تلفظ /ɛm/ /ɛn/ /əʊ/
حرف P Q R
تلفظ /piː/ /kjuː/ /ɑː/
حرف S T U
تلفظ /ɛs/ /tiː/ /juː/
حرف V W X
تلفظ /viː/ /dʌb(ə)ljuː/ /ɛks/
حرف Y Z
تلفظ /wʌɪ/ /zɛd/

حروف الفبای کتابی کوچک

حرف a b c d e f g h i
تلفظ /eɪ/ /biː/ /siː/ /diː/ /iː/ /ɛf/ /dʒiː/ /eɪtʃ/ /ʌɪ/
حرف j k l m n o p q r
تلفظ /ˈʤeɪ/ /keɪ/ /ɛl/ /ɛm/ /ɛn/ /əʊ/ /piː/ /kjuː/ /ɑː/
حرف s t u v w x y z
تلفظ /ɛs/ /tiː/ /juː/ /viː/ /ˈdʌb(ə)ljuː/ /ɛks/ /wʌɪ/ /zɛd/