صفت ملكی (Possessive adjective):

صفات ملکی نوعی از ضمایر انگلیسی هستند که جایگزین اسم می شوند. صفات ملکی برای بیان مالکیت بکار برده میشوند.

در زبان انگلیسی ۸ صفت ملکی وجود دارد که لیست آنها جدول زیر به آن می پردازیم:

معنی صفت ملکی صفت ملکی            ضمیر فاعلی
مال من my I
مال تو your you
مال او (مذکر) his he
مال او (مونث) her she
مال آن its it
مال ما our we
مال شما your you
مال آنها their they

لطفا به مثالهای زیر توجه کنید :

  • Whosepen is this?

در این جمله پرسشی ، کلمه “whose”  استفاده شده تا در مورد مالکیت کلمه “pen”  سوال بشود.

  • That is her 

در جمله بالا صفت مالکی“her”  نشان میده که صاحب “car” کیست ؟

صفت ملكی (Possessive adjective):

صفات ملکی نوعی از ضمایر انگلیسی هستند که جایگزین اسم می شوند. صفات ملکی برای بیان مالکیت بکار برده میشوند.

در زبان انگلیسی ۸ صفت ملکی وجود دارد که لیست آنها جدول زیر به آن می پردازیم:

معنی صفت ملکی صفت ملکی ضمیر فاعلی
مال من my I
مال تو your you
مال او (مذکر) his he
مال او (مونث) her she
مال آن its it
مال ما our we
مال شما your you
مال آنها their they

لطفا به مثالهای زیر توجه کنید :

  • Whosepen is this?

در این جمله پرسشی ، کلمه “whose”  استفاده شده تا در مورد مالکیت کلمه “pen”  سوال بشود.

  • That is her 

در جمله بالا صفت مالکی“her”  نشان میده که صاحب “car” کیست ؟