زمان حال ساده

زمان حال ساده چیست ؟ برای شناخت زمان حال ساده با ما باشید!