مطالب توسط Mohsen Khazraei

مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول

مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول make + noun سلام دوستان مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول را با توجه به نکات گرامری که در درس اول کتاب daily English 3 بکار رفته است آغاز می کنم . I make my bed. همانطور که در متن شماره ۱ می بینیدبه زمان حال ساده اشاره شده است. […]